വീടുകളിൽ വൈദ്യതി ഇല്ലാതെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

ഒരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം ആണ് വെള്ളം. വെള്ളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉപയോഗികരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കറന്റ് ആവിശ്യം ആയി വരും. കറൻറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പബ് സെറ്റുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കറന്റ് ആവിശ്യം വരും. അത് കാരണം ഒരുപാട് പണം നഷ്ട്ടപെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാദ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവിന്റെ പുത്തൻ കണ്ടുപിടിത്തം. കറന്റിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയാം ഇന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ കണ്ടുപിടിത്തം ആണ് ഇത്.

പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും പംബിളിങ് സാധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചെറിയ ചെലവിൽ വളരെ പെട്ടന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്. വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടിത്തം ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്‌ ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടുനോക്കുക. വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാം

എങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറന്റ് ബില്ല് പതിയെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ഒരു റാം പമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണെന്നും അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നതും ആണ് ഈ ഒരു വിഡിയോയിൽ വിശദമാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്‌ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *