കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ഭവന ലോൺ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ ഇവയാണ്

ഒരു വീട് നിർമിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം മനസിൽ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും. എല്ലാവരെയും പോലെ നമുക്ക് സ്വന്തം ആയി ഒരു അടിപൊളി വീട് നിർമിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഒരുപാട് അധ്വാണം വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണകാരന് വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്നൊരു സാധാരണ ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ …

കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ഭവന ലോൺ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ ഇവയാണ് Read More »