കോടികൾ സ്വത്ത് ഉള്ള കോടീശ്വരി. എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ഒരു മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ… അനിതയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ

പണക്കാർ ആവാൻ ഒരുപാട് പ്രയ്ത്നം വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു കടക്കാരൻ അവൻ അതികം സമയം ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും പണക്കാരൻ ആവുകയും പണക്കാരനിൽ നിന്ന് ഇല്ലായിമയിലേക്ക് മുക്ക് കുത്തി വീഴുന്ന ഒരുപാട് ആൾകാർ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതം ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലേക്ക് വീണ ഒരു മലയാളി യുവതിയുടെ കഥയാണ് ഇത്. 2000 ജോലിക്കാർ ഉള്ള ഉള്ള …

കോടികൾ സ്വത്ത് ഉള്ള കോടീശ്വരി. എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ഒരു മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ… അനിതയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ Read More »