വീട്ടിൽ വേപ്പില ഉണ്ടോ എന്നാൽ മുഖക്കുരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം

ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ ആൾകാരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രദാന പ്രശ്നം ആണ് മുഖക്കുരു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പണം ചെലവാക്കി അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് ചിലരിൽ കൂടുതൽ കുരു ഉഉണ്ടാകുന്നണ്ട്.കൂടുതലായും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായ വളർച്ചയിൽ ആണ്. എന്നാൽ ചിലരിൽ അവരുടെ സ്‌കിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടും ആവാറുണ്ട്. ചിലർ ആ കുരു പൊട്ടിക്കുകയും പിനീട്‌ അത് വലിയ കറുത്ത പാടായി അവിടെ മായാതെ നിൽക്കുകയും ചെയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് …

വീട്ടിൽ വേപ്പില ഉണ്ടോ എന്നാൽ മുഖക്കുരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം Read More »