ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ നിസ്സാരക്കാരൻ ആയി കാണരുത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം

നമ്മുടെ എല്ലവരുടെയും വീട്ടിൽ കണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഫലം ആണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വള്ളിയിൽ തുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈഫലം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടും കൂടിയാണ്. ഇളം പുളിപ്പ് രസത്തിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് പ്രധാമായും കാണുന്നത്. കടും ചുവപ്പിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലും ആണ്. ഇതിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉള്ളവയിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി അടക്കം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. …

ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ നിസ്സാരക്കാരൻ ആയി കാണരുത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം Read More »