5 ലക്ഷം രൂപയിക്ക് 800 sqft ൽ നിർമിച്ച ഒരു ഉഗ്രൻ വീട്

എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരു അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡംബര വീട് നിർമിക്കണം എന്ന് സ്വപ്‌നം കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ സാമ്പത്തികം മായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് ഈ വീട് എന്ന സ്വപ്നം ഒരു വലിയ ബാധ്യത ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു സാധാരണകാർ ദിവസ കൂലിക്ക് ജോലി നോക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം ഒരിക്കലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ സാധാരണകാരൻ അവന്റെ ആ …

5 ലക്ഷം രൂപയിക്ക് 800 sqft ൽ നിർമിച്ച ഒരു ഉഗ്രൻ വീട് Read More »