ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഇനി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം

രുചികരമായ ഭക്ഷണം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നം മാത്രമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ആവശ്യത്തിൽ അധികം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും വയറു നിറയെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് . എത്രയൊക്കെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു നേടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്. ഷുഗർ,പ്രഷർ തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ അവസ്ഥ മറിച്ചല്ല. ഷുഗർ വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചു ഇഷ്ട ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്രയോ …

ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഇനി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം Read More »