ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുട്ടി മരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുകയെന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. 9 മാസത്തോളം കാലം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ തന്റെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാ അമ്മമാരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മളെയെല്ലാം ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗർഭകാല്ലതുതന്നെ കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥ. ഏതൊരമ്മയ്ക്കാണ് അത് സഹിക്കാനാവുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും വീണ്ടുമൊരു ഗർഭധാരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പോലും അവർ ഭയപ്പെടും. ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ എന്ന ആകുലത ആയിരിക്കും അവരുടെ …

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുട്ടി മരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് Read More »