സാധരണക്കാരന്റെ വീട്ടിലും ഇനി കറന്റ്‌ ഇല്ലെങ്കിലും ഫാൻ കറങ്ങും

ഇന്ന് ഫാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു വീട് പോലും എവിടെയും ഇണ്ടാവില്ല കാരണം ഫാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം കുടി ഇന്ന് ആർക്കും പറ്റൂല എന്നതാണ് സത്യം .എന്നാൽ എന്ന് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശനം അന്ന് പവർ കട്ട് .കറന്റ് ഇല്ലെങ്ങിൽ രാത്രയിൽ ഒറങ്ങുവാൻ ആർക്കും പറ്റൂല്ല .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഉള്ള പവർ കട്ട് ഇന്ന് എവിടെയും ഇല്ല എന്നാൽ കുടിയും മഴ ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതേലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പിന്നെ …

സാധരണക്കാരന്റെ വീട്ടിലും ഇനി കറന്റ്‌ ഇല്ലെങ്കിലും ഫാൻ കറങ്ങും Read More »