പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ സിമന്റ് ചുമക്കുന്ന ജോലിയും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പല കൂലി പണിയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തേടി എത്തിയ ഭാഗ്യം

തന്റെ കുടുബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൂലി പണിയെടുക്കൻ തീരുമാനിച്ച നജീബ് എന്ന യുവാവിന്റെ തേടി എത്തിയ ഭാഗ്യം കണ്ടോ. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ പൊരുതി നേടി ഇപ്പോൾ ഇതാ പി എച്ച് ഡി നേടിയിരിക്കുകയാണ് നജീബ്. തേയില പറിച്ചെടുക്കുന്ന അമ്മയും കൂലി പണിയെടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ മകനാണ് നജീബ്. വയനാട് സ്വദേശിയാണ് നജീബ്. തോട്ടം തെഴിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സമരവും എല്ലാം കണ്മുന്നിൽ കണ്ട് വളർന്ന് വന്ന ആളാണ് നജീബ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടം ജോലി …

പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ സിമന്റ് ചുമക്കുന്ന ജോലിയും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പല കൂലി പണിയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തേടി എത്തിയ ഭാഗ്യം Read More »