ഒരു പരസ്യ വരുമാനം ഇല്ലാതെയും സഫാരി ചാനൽ ഇന്നും നമ്പർ വൺ ആയത് ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്

സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര എന്ന മനുഷ്യനെ അറിയാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു വികാരം കുടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. വെട്ടിനുളിൽ ഒതുങ്ങി കുട്ടിയ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ലോകം ഏതാണെന്ന് കാണിച്ച തന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. എവിടെ പോയാലും താൻ എന്ത് കാണുന്നു അതൊക്കെ എന്റെ ചാനലിൽ കൂടി എല്ലാ ഞങ്ങളും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. മാറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം അവിടത്തെ ജീവിത രീതികൾ ഭൂപ്രകൃതി ഇതൊക്കെ വളരെ …

ഒരു പരസ്യ വരുമാനം ഇല്ലാതെയും സഫാരി ചാനൽ ഇന്നും നമ്പർ വൺ ആയത് ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് Read More »