കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രശസ്തരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ധോണിയെ കുറിച്ചും സച്ചിനെ കുറിച്ചും എഴുതി എന്നാൽ ടീച്ചറെ ഞെട്ടിച്ചത് ആ കുട്ടി എഴുതിയത്

പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക് ഇഷ്ട്ടമുള്ള പ്രശസ്ത ആൾക്കാരെ കുറച്ചു അവരെ ഇങ്ങനെ അറിയാം അവരുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ ഒരു ഉപന്യാസം പോലെ എഴുതാൻ ടീച്ചർ ആവിശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ആരെ കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന സംശയത്തിൽ ആയിരന്നു. പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ കുട്ടികൾ എഴുതിയ പേപ്പർ വാങ്ങി സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് പോയി. സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ എത്തിയ ടീച്ചർ ഓരോന്നോ ആയി ഒന്ന് കണ്ണ് ഓടിച്ചു എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ എഴുതിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഓരോനെ …

കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രശസ്തരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ധോണിയെ കുറിച്ചും സച്ചിനെ കുറിച്ചും എഴുതി എന്നാൽ ടീച്ചറെ ഞെട്ടിച്ചത് ആ കുട്ടി എഴുതിയത് Read More »