2 മാസം പ്രായം ഉള്ള മുലകുടി മാറാത്ത കൊച്ചിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി, കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ഇല്ലാത്തവരുത്… സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി ഒരച്ഛന്റെ കണ്ണീർ കുറിപ്പ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കഥകൾ വൈറൽ ആവാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ തെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കഥകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇതാ ഒരച്ഛന്റെ കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ കഥകൾ ആണ് ഈ കുറിപ്പിൽ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത്. മുലകുടി മാറാത്ത വെറും 2 മാസം പ്രായം ഉള്ള സ്വന്തം മകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു …

2 മാസം പ്രായം ഉള്ള മുലകുടി മാറാത്ത കൊച്ചിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി, കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ഇല്ലാത്തവരുത്… സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി ഒരച്ഛന്റെ കണ്ണീർ കുറിപ്പ് Read More »