ഗർഭിണിയായ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ 2 വയസ്സ് പ്രായം ഉള്ള കുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദിനം പ്രതി ഒരുപാട് വൈറൽ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. അതിൽ മിക്ക സംഭവങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപെടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ആണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്. വെറും രണ്ട് വയസ്സ് പ്രയം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരം ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ത് ചെയണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തിരിയാത്ത ഒരു പ്രയം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും ഈ 2 വയസുള്ള കുട്ടി രക്ഷിച്ചത് രണ്ട് ജീവൻ. …

ഗർഭിണിയായ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ 2 വയസ്സ് പ്രായം ഉള്ള കുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ Read More »